تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
به ادامه مطلب مراجعه کنید

مستند قانونینوع و عنوان تخلف مالیاتینوع و میزان جریمه
ماده 43 ق . م . متخلف بانكها و دیگر اشخاص از اجرای مواد 34 و 36 ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفی به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات5% قیمت مال + مسئولیت تضامنی با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
ماده 51 ق . م . متخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و ...) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 44 تا51)2 برابر حق تمبر + اصل حق تمبر
تبصره 1
ماده 138 ق . م . م
1- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تكمیل
2- عدم بهره برداری از طرح ظرف یكسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری 
3- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف 5 سال پس از شروع بهره برداری
اخذ مالیات معادل معافیتهای منظور شده ( که 50درصد مالیات متعلقه می باشد ) + 5/2 درصد جریمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده
ماده 169 ق . م . معدم كاربرد وسایل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابهابی اعتباری دفاتر قانونی برای مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع برای سایر مودیان
تبصره 3
ماده 177 ق . م . م
عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محلجریمه ای معادل 10 درصد مالیات قطعی و محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
ماده 190 ق . م .مپرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیمتعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به ازاء هر ماه
ماده 192 ق . م . م1- عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
3- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
1- جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه
2- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
3- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
ماده 193 ق . م . م1- عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودیانی كه مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت
1- جریمه ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر 
2- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط
ماده 194 ق . م . ماختلاف بیش از15%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد.لغو بخشودگی تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دریافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.
ماده 195 ق . م . م1- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسلیم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
2- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
2- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
ماده 196 ق . م . مجریمه مدیر یا مدیران تصفیه شخص حقوقی در صورت تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات وفق ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیممعادل 20 درصد مالیات متعلقه
ماده 197 ق . م . معدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسلیم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند.1- در مورد حقوق 2 درصد از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
2- در مورد پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
ماده 199 ق . م . م1- عدم كسرو ایصال مالیاتهای تكلیفی مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم
2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردی كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهای دولتی یا شهرداری ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم. 
3- عدم كسر و ایصال مالیاتهای مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- جریمه ای معادل 20 درصدمالیات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
2- مسئولین امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
3- علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 200 ق . م . معدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمیمسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 201 ق . م . ماستناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالیحبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از كلیه معافیت ها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذكور
ماده 211 ق . م . معدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائیتوقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
landscaping jobs near me چهارشنبه 16 خرداد 1397 02:39 ق.ظ
Add mulch to the soil so the vegetation develop properly.
limo service near media pa سه شنبه 8 خرداد 1397 06:45 ق.ظ
Stretch limousines, buses, sedans, vans and SUVs.
emergency hvac repair near me شنبه 5 خرداد 1397 06:08 ب.ظ
Full service heating and cooling restore company.
home repair services for the elderly شنبه 5 خرداد 1397 05:34 ق.ظ
We provide instructional and repair providers for householders.
hvac repair school جمعه 4 خرداد 1397 07:44 ق.ظ
Is your furnace or air conditioner not working?
tree services omaha پنجشنبه 3 خرداد 1397 06:45 ق.ظ
Our providers embrace all points of tree surgery.
yacht charter caribbean catamaran پنجشنبه 3 خرداد 1397 05:57 ق.ظ
30 million searchers who trust Yahoo alone.
boat charter tampa bay پنجشنبه 3 خرداد 1397 04:38 ق.ظ
Search now to find a yacht charter for less.
yacht charters caribbean moorings پنجشنبه 3 خرداد 1397 12:40 ق.ظ
Plan the right yacht trip with Addison Yacht Charters!
yacht charters san diego چهارشنبه 2 خرداد 1397 11:33 ب.ظ
High 10 Charter Yachts 2015 Yacht Constitution Fleet.
hardwood flooring refinishing چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 09:56 ق.ظ
It is a crucial a part of selecting a hardwood ground.
lawn care services memphis tn چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 04:35 ق.ظ
Need garden care upkeep or remedy services?
hi سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 11:13 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
mold removal cost nj یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 05:35 ب.ظ
Black Mould Clean up can a be a difficult activity.
roof repair cost uk یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 08:30 ق.ظ
Steel roofs are sometimes lighter than asphalt shingles.
tree services in richmond bc جمعه 21 اردیبهشت 1397 11:57 ب.ظ
The simple reply is to use a tree care service.
hvac repair service near me چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 01:18 ب.ظ
We offer financing choices for HVAC restore providers.
rv roof repair near me چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 02:21 ق.ظ
Flat, Foam or Single Ply Roofing - Restore.
basement finishing ideas knotty pine سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 01:08 ق.ظ
Free quotes on the TBF Basement Ending System.
roofing repair cost per square foot یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 11:11 ق.ظ
5 Components That Affect Cost of a Roof Repair.
mcdowell hardwood floors lansing mi پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 11:42 ب.ظ
Select the perfect trim in your HardwoodInstallation.
basement finishing calculator چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 05:02 ب.ظ
Restore moldy, moisture-damaged walls.
floor refinishing cost calculator دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 07:00 ق.ظ
That techniques is dustless refinishing.
hardwood floor refinishing memphis دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 06:01 ق.ظ
Use adhesive remover to remove the flooring adhesive.
lawn care nut youtube جمعه 31 فروردین 1397 01:18 ب.ظ
When your lawn is cared for, it also seems to be inexperienced.
lawn care near meriden ct پنجشنبه 30 فروردین 1397 02:26 ق.ظ
Prepay and Save on TruGreen Lawn Services.
mold removal services چهارشنبه 29 فروردین 1397 09:15 ب.ظ
Confused with Black Mildew Contamination in your house?
commercial hvac repair near me سه شنبه 28 فروردین 1397 04:21 ق.ظ
Your furnace is the heating heart of your private home.
hardwood flooring finishing products شنبه 25 فروردین 1397 10:14 ق.ظ
Use adhesive remover to take away the flooring adhesive.
basement finishing systems reviews یکشنبه 19 فروردین 1397 02:51 ب.ظ
Remodeling a finished basement is costlier.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30