تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
به ادامه مطلب مراجعه کنید

مستند قانونینوع و عنوان تخلف مالیاتینوع و میزان جریمه
ماده 43 ق . م . متخلف بانكها و دیگر اشخاص از اجرای مواد 34 و 36 ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفی به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات5% قیمت مال + مسئولیت تضامنی با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
ماده 51 ق . م . متخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و ...) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 44 تا51)2 برابر حق تمبر + اصل حق تمبر
تبصره 1
ماده 138 ق . م . م
1- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تكمیل
2- عدم بهره برداری از طرح ظرف یكسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری 
3- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف 5 سال پس از شروع بهره برداری
اخذ مالیات معادل معافیتهای منظور شده ( که 50درصد مالیات متعلقه می باشد ) + 5/2 درصد جریمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده
ماده 169 ق . م . معدم كاربرد وسایل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابهابی اعتباری دفاتر قانونی برای مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع برای سایر مودیان
تبصره 3
ماده 177 ق . م . م
عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محلجریمه ای معادل 10 درصد مالیات قطعی و محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
ماده 190 ق . م .مپرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیمتعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به ازاء هر ماه
ماده 192 ق . م . م1- عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
3- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
1- جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه
2- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
3- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
ماده 193 ق . م . م1- عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودیانی كه مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت
1- جریمه ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر 
2- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط
ماده 194 ق . م . ماختلاف بیش از15%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد.لغو بخشودگی تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دریافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.
ماده 195 ق . م . م1- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسلیم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
2- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
2- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
ماده 196 ق . م . مجریمه مدیر یا مدیران تصفیه شخص حقوقی در صورت تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات وفق ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیممعادل 20 درصد مالیات متعلقه
ماده 197 ق . م . معدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسلیم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند.1- در مورد حقوق 2 درصد از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
2- در مورد پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
ماده 199 ق . م . م1- عدم كسرو ایصال مالیاتهای تكلیفی مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم
2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردی كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهای دولتی یا شهرداری ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم. 
3- عدم كسر و ایصال مالیاتهای مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- جریمه ای معادل 20 درصدمالیات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
2- مسئولین امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
3- علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 200 ق . م . معدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمیمسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 201 ق . م . ماستناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالیحبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از كلیه معافیت ها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذكور
ماده 211 ق . م . معدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائیتوقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Zoila پنجشنبه 24 اسفند 1396 12:15 ب.ظ
You should be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the
internet. I'm going to recommend this site!
https://www.facebook.com/Elitepetsitting/ یکشنبه 13 اسفند 1396 03:08 ق.ظ
We are actually providing Pet Sitting!
hi پنجشنبه 10 اسفند 1396 02:22 ق.ظ
I'm not sure why but this web site is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.
hi چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:43 ب.ظ
Outstanding quest there. What happened after?

Good luck!
driveway paving ideas south africa چهارشنبه 9 اسفند 1396 03:46 ق.ظ
Asphalt driveways don't remain easy and black without end.
garage door fitting kit سه شنبه 8 اسفند 1396 06:46 ب.ظ
Contemplating a DIY garage door installation venture?
house cleaning service near me پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:31 ق.ظ
Not even a as soon as-a-month cleaning service.
Cole پنجشنبه 23 آذر 1396 01:16 ق.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and all. However think about if
you added some great visuals or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and clips, this
website could certainly be one of the very best in its field.

Superb blog!
Lelio Vieira Carneiro دوشنبه 22 آبان 1396 06:12 ق.ظ
It's the best time to make some plans for the future and
it's time to be happy. I have read this put up and if I may just I desire to recommend you some attention-grabbing issues
or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles relating
to this article. I desire to learn even more things approximately it!
Umanizzare یکشنبه 21 آبان 1396 07:24 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?
Lelio Vieira Carneiro Junior جمعه 19 آبان 1396 11:41 ب.ظ
This paragraph will assist the internet people for building up
new weblog or even a blog from start to end.
How can you heal an Achilles tendonitis fast? یکشنبه 15 مرداد 1396 01:42 ب.ظ
There's definately a lot to know about this topic.

I really like all the points you have made.
http://jacquelinankrum.hatenablog.com/entry/2017/06/06/021341 جمعه 13 مرداد 1396 11:11 ب.ظ
I all the time used to study post in news papers
but now as I am a user of internet therefore
from now I am using net for posts, thanks to
web.
Why is my Achilles tendon burning? جمعه 13 مرداد 1396 10:29 ق.ظ
I am truly thankful to the owner of this website who has shared this
great article at at this place.
What is distraction osteogenesis? شنبه 24 تیر 1396 04:47 ب.ظ
Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out
and tell you I genuinely enjoy reading through your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thank you!
didacticcrease478.hazblog.com شنبه 30 اردیبهشت 1396 01:25 ق.ظ
Very good information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).

I have saved it for later!
marybethmccalop.wordpress.com پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 11:48 ب.ظ
Good article! We are linking to this particularly great article on our site.
Keep up the good writing.
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 09:31 ب.ظ
Hi would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm
having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm
looking for something unique. P.S My
apologies for getting off-topic but I had to ask!
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 03:26 ب.ظ
What's up colleagues, how is all, and what you
want to say regarding this piece of writing, in my view its actually amazing
designed for me.
BHW دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 12:50 ق.ظ
hello!,I like your writing so a lot! share we communicate extra approximately your article
on AOL? I need a specialist in this space to unravel my problem.
May be that's you! Looking ahead to peer you.
manicure یکشنبه 20 فروردین 1396 09:37 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
the book in it or something. I think that you could
do with some pics to drive the message home a little bit,
but instead of that, this is fantastic blog.

A fantastic read. I will definitely be back.
manicure جمعه 18 فروردین 1396 05:15 ب.ظ
You need to take part in a contest for one of the most useful blogs on the
web. I'm going to recommend this website!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر