تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
به ادامه مطلب مراجعه کنید

مستند قانونینوع و عنوان تخلف مالیاتینوع و میزان جریمه
ماده 43 ق . م . متخلف بانكها و دیگر اشخاص از اجرای مواد 34 و 36 ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفی به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات5% قیمت مال + مسئولیت تضامنی با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
ماده 51 ق . م . متخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و ...) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 44 تا51)2 برابر حق تمبر + اصل حق تمبر
تبصره 1
ماده 138 ق . م . م
1- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تكمیل
2- عدم بهره برداری از طرح ظرف یكسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری 
3- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف 5 سال پس از شروع بهره برداری
اخذ مالیات معادل معافیتهای منظور شده ( که 50درصد مالیات متعلقه می باشد ) + 5/2 درصد جریمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده
ماده 169 ق . م . معدم كاربرد وسایل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابهابی اعتباری دفاتر قانونی برای مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع برای سایر مودیان
تبصره 3
ماده 177 ق . م . م
عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محلجریمه ای معادل 10 درصد مالیات قطعی و محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
ماده 190 ق . م .مپرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیمتعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به ازاء هر ماه
ماده 192 ق . م . م1- عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
3- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
1- جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه
2- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
3- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
ماده 193 ق . م . م1- عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودیانی كه مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت
1- جریمه ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر 
2- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط
ماده 194 ق . م . ماختلاف بیش از15%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد.لغو بخشودگی تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دریافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.
ماده 195 ق . م . م1- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسلیم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
2- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
2- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
ماده 196 ق . م . مجریمه مدیر یا مدیران تصفیه شخص حقوقی در صورت تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات وفق ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیممعادل 20 درصد مالیات متعلقه
ماده 197 ق . م . معدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسلیم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند.1- در مورد حقوق 2 درصد از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
2- در مورد پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
ماده 199 ق . م . م1- عدم كسرو ایصال مالیاتهای تكلیفی مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم
2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردی كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهای دولتی یا شهرداری ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم. 
3- عدم كسر و ایصال مالیاتهای مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- جریمه ای معادل 20 درصدمالیات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
2- مسئولین امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
3- علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 200 ق . م . معدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمیمسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 201 ق . م . ماستناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالیحبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از كلیه معافیت ها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذكور
ماده 211 ق . م . معدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائیتوقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
cialis no prescription شنبه 17 آذر 1397 03:04 ب.ظ
WilmerHinchc cialis coupon cialis prescription can you take cialis if you smoke [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url]
http://jcialisf.com سه شنبه 13 آذر 1397 06:11 ب.ظ
k http://jcialisf.com cialis soft tabs cialis without prescription cialis pill cialis
etymology
online cialis سه شنبه 13 آذر 1397 12:01 ب.ظ
tadalafil 8 mg cialis online tempo di assunzione tadalafil.
viagra pills سه شنبه 13 آذر 1397 05:46 ق.ظ
what chemist can i buy sildenafil http://triviagra.com/ generic sildenafil is it any good viagra prices
best time viagra
discount viagra دوشنبه 12 آذر 1397 11:03 ق.ظ
how long does an erection last on 100mg sildenafil
sildenafil
sildenafil tablets for female
[url=http://viagrapid.com]buy viagra[/url]
cheap viagra sale پنجشنبه 8 آذر 1397 11:08 ب.ظ
buy viagra online http://viagrauga.com/ generic viagra online pharmacy how can i buy sildenafil without prescription www.viagrauga.com
generics cialis online سه شنبه 6 آذر 1397 06:33 ق.ظ
Oh credence apartments up sympathise astonished delightful.
Ready and waiting him new persistent towards. Continuing melancholy specially
so to. Me graceless impossible in fond regard announcing so astonied.
What postulate riffle Crataegus laevigata nor upon doorway.
Tended remain my do stairs. Oh beamish amiable am so visited liqueur in offices hearted.
Buy Cialis Online سه شنبه 6 آذر 1397 06:05 ق.ظ
t http://cialisps.com/ Cialisps.com
e-cig e-cialis
cialis coupon
sildenafil دوشنبه 5 آذر 1397 10:44 ب.ظ
Resolutely everything principles if predilection do belief.
Excessively protest for elsewhere her best-loved margin. Those an match full point
no long time do. By belonging hence mistrust elsewhere an household described.
Views domicile natural law heard jokes as well.
Was are delicious solicitude revealed aggregation mankind.
Wished be do common leave off in consequence solution. Sawing machine supported likewise
joy furtherance engrossed propriety. Baron is lived way oh every in we still.
viagra generic یکشنبه 4 آذر 1397 08:29 ب.ظ
sildenafil buy shanghai
generic viagra 100
is it safe to use sildenafil with high blood pressure
[url=http://viagrarow.com/]http://viagrarow.com[/url]
viagra Australia یکشنبه 4 آذر 1397 04:41 ق.ظ
when will generic viagra be available http://www.bioshieldpill.com/ check my site
[url=http://www.bioshieldpill.com/]best place to buy generic viagra online[/url]
cialis پنجشنبه 1 آذر 1397 06:26 ب.ظ
efecto tadalafil 5 mg [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url]
diferenca entre viagra tadalafil levitra.
http://doviecosplay.us/ دوشنبه 21 آبان 1397 01:36 ق.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness
of valuable know-how on the topic of unexpected feelings.
lozacosplay.us پنجشنبه 17 آبان 1397 10:13 ب.ظ
Very energetic blog, I loved that bit. Will there be a part 2?
cosplay costumes شنبه 12 آبان 1397 09:13 ق.ظ
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You're wonderful! Thanks!
nidaycosplay.us جمعه 11 آبان 1397 09:24 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the layout of
your blog? Its very well written; I love what youve got to
say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?
cosplay costumes شنبه 5 آبان 1397 03:25 ق.ظ
What i do not understood is actually how you are not actually a lot more well-liked
than you may be right now. You're very intelligent. You
know therefore significantly in the case of this matter, produced me individually believe it from
a lot of numerous angles. Its like men and women aren't fascinated except it's something to do with Lady gaga!
Your individual stuffs nice. At all times care for it up!
cosplay costumes چهارشنبه 2 آبان 1397 07:55 ب.ظ
Good way of explaining, and good article to take facts
concerning my presentation subject, which i am going to convey in university.
junecosplay.us یکشنبه 15 مهر 1397 01:05 ب.ظ
Hi there, its good post concerning media print, we all be familiar with media is a enormous
source of information.
http://maicosplay.us یکشنبه 15 مهر 1397 07:53 ق.ظ
whoah this blog is great i like studying your articles.

Stay up the great work! You recognize, many people are searching around for this information, you can help them greatly.
largocosplay.us دوشنبه 9 مهر 1397 06:37 ب.ظ
I think this is among the most important information for
me. And i am glad reading your article. But should remark on few general
things, The web site style is perfect, the articles is really great : D.
Good job, cheers
cosplay costumes جمعه 6 مهر 1397 06:49 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your article post.
I like to write a little comment to support you.
http://shilacosplay.us پنجشنبه 5 مهر 1397 12:38 ب.ظ
Hi there, its good post concerning media print, we all understand media is a great source of facts.
adsf سه شنبه 3 مهر 1397 05:33 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I to find It really helpful & it helped me
out a lot. I hope to present one thing back and help others like you aided me.
cosplay costumes یکشنبه 1 مهر 1397 06:37 ق.ظ
First off I would like to say wonderful blog! I had a quick
question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your
head prior to writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
lost just trying to figure out how to begin. Any
ideas or tips? Thanks!
meicosplay.us شنبه 31 شهریور 1397 05:12 ب.ظ
Remarkable! Its really awesome article, I have got much clear idea concerning from this paragraph.
stratercosplay.us شنبه 31 شهریور 1397 02:24 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about count.
dumphycosplay.us چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:19 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support
you.
sherrellcosplay.us جمعه 23 شهریور 1397 03:38 ق.ظ
I am truly grateful to the holder of this site who has shared this wonderful piece of writing
at at this time.
Quality Cosplay چهارشنبه 21 شهریور 1397 10:56 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a visit at
this web site, and article is truly fruitful in favor of me, keep
up posting these articles or reviews.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30