تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مالیات حقوق
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات حقوق

درآمدى که شخص حقیقى در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقى یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروى کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام‌یافته به‌طور نقد یا غیرنقد تحصیل مى‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده ۸۲ ق.م.م)

بنا به ماده ۸۳ مالیات‌هاى مستقیم ”درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقررى یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایاى مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع معافیت‌هاى مقرر در این قانون“

 مزایاى مستمر غیرنقدى

استفاده از مسکن واگذارى از طرف کارفرما (یا اثاثیه و یا بدون اثاثیه)

استفاده از اتومبیل اختصاصى واگذارى از طرف کارفرما (با راننده و یا بدون راننده)

سایر مزایاى غیرنقدى مستمر از قبیل خواروبار، بن،...

 حقوق و مزایاى مستمر نقدى شغلى ...

حقوق ثابت ـ مزایاى مستمر شغلى ـ حق مقام ـ حق اولاد ـ حق مسکن ـ حق ایاب و ذهاب ـ مدد معاش ـ فوق‌العاده‌هاى (بدى آب و هوا) ـ محرومیت از تسهیلات زندگى ـ محل خدمت ـ اشتغال خارج از مرکز ـ مرزى ـ شرایط محیط کار ـ نوبت کارى ـ کشیک ـ جذب ـ مزایاى ارزى ـ اشتغال مأمورین در خارج کشور)


فوق‌العاده کسر صندوق ـ فوق‌العاده تضمین صاحب‌جمعان


به‌طور مستمر به اشخاص حقوق‌بگیر پرداخت یا تخصیص داده مى‌شود.


سایر مزایائى که طبق مقررات استخدامى کارفرما تحت عناویتى غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایاى نقدى ماهانه به‌طور مستمر به اشخاص حقوق‌بگیر پرداخت یا تخصیص داده مى‌شود.

 مزایاى غیرمستمر

مزایاى غیرمستمر به استناد قانون مالیات‌ها و قانون کار عبارتند از:


اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدى و پاداش آخر سال،


وجوه پرداختى بابت لباس کار و یا در اختیار گذاردن آن ـ پرداختى‌هاى بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان ـ بازخرید مرخصى ـ پاداش ـ بهره‌ورى


سایر مزایاى غیرمستمر که طبق مقررات استخدامى یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده مى‌شود.

 نحوهٔ محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق

به استناد ماده ۸۲ قانون مالیات‌ها براى محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق باید درآمدهاى غیرنقدى به معادل نقدى آن تقویم و سپس به درآمدهاى نقدى اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد.

 چگونگى تقویم مزایاى غیرنقدى به نقدى

به استناد تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون مالیات‌هاى مستقیم در حال حاضر صرفاً مبناى تقویم درآمدهاى غیرنقدى زیر به نقدى مشخص گردیده است.


- مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایاى مستمر نقدى (به استثناء مزایاى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از این بابت از حقوق کارمند کسر مى‌شود.


- اتومبیل اختصاصى با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایاى مستمر نقدى (به استثناء مزایاى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از این بابت از حقوق کارمند کسر مى‌شود.


- سایر مزایاى غیرنقدى معادل قیمت تمام‌شده براى پرداخت‌کننده حقوق.

 معافیت مالیاتى درآمد حقوق

با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات‌هاى مستقیم در ۱۹/۱۲/۷۵ به تصویب مجلس شوراى اسلامى و در ۲۵/ ۱۲/ ۷۵ نیز به تأیید شوراى نگهبان رسیده که از ۱/۱/۱۳۷۶ قابل اجرا مى‌باشد لذا نخست متن قانون مزبور جهت اطلاع ذکر مى‌شود:


”ماده واحده ـ ماده ۸۴ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به‌شرح زیر اصلاح مى‌شود:


ماده ۸۴ ـ تا میزان ۶۰ برابر حداقل حقوق مبناى جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران، از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف مى‌شود.


تبصره ۱.

درصد مالیات حقوق، تا مبلغ ۱۲ برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لایحه قانونى مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران در سال، علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده مى‌شود و نسبت به مازاد آن، مالیات براساس نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم، مصوب ۱۳۷۱، محاسبه مى‌شود. این بخشودگی، مانع استفاده از بخشودگى مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده نیست. این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۶ لازم‌الاجراء است.


تبصره ۲.

مالیات اضافه‌کارى براى کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار، یکسان دریافت مى‌شود. میزان اضافه‌کار قابل محاسبه براى کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۵۰ درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود. (حداکثر سقف مجاز اضافه‌کارى مشمول نرخ ۱۰% برابر ۹۶ ساعت براى کارگران مى‌باشد).


حداکثر حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت طبق مصوبات هیئت‌وزیران در سال‌هاى در سال‌هاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ به‌شرح ذیل مى‌باشد:

 جدول حداقل و حداکثر معافیت موضوع لایحه اصلاحى ماده (۸۴) قانون مالیات‌هاى مستقیم

تاریخ اجرا
ضریب
حقوق
حداقل معافیت سالیانه
حداقل
معافیت
ماهیانه
حداکثر معافیت
تبصره (۱)
ماده ۸۴ اصلاحى
از ۱/۱/۱۳۷۶
۱۴۰
۲،۸۸۰،۰۰۰ = ۱۲۰×۰۰×۰
۲۴۰،۰۰۰
۱،۲۰۰،۰۰۰
از ۱/۵/۱۳۷۶
از
۱۶۰
۱۸۰
۳،۸۴۰،۰۰۰ = ۱۶۰×۰۰×۰
۴،۳۲۰،۰۰۰ = ۱۸۰×۰۰×۰
۳۲۰،۰۰۰
۳۶۰،۰۰۰
۱،۴۰۰،۰۰۰
۱،۸۰۰،۰۰۰
۱۳۷۷/۱/۱
از ۱/۱/۱۳۷۸
۲۰۰
۴،۸۰۰،۰۰۰= ۲۰۰×۰۰×۰
۴۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰
از ۱/۱/۱۳۷۹
۲۳۰
۵،۵۲۰،۰۰۰ = ۲۳۰×۰۰×۰
۴۶۰،۰۰۰
۲،۴۰۰،۰۰۰


”نحوه محاسبه حداقل و حداکثر موضوع ماده (۸۴) لایحه اصلاحی“


۱. عدد مبناى جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت عدد ثابت ۴۰۰ مى‌باشد.


۲. ضریب حقوق کارکنان دولت معمولاً در بهمن یا اسفندماه و یا در تبصره‌هاى قانون بودجه کل کشور همه ساله توسط دولت اعلام مى‌شود.


تذکر:

با توجه به توضیحات فوق براى به‌دست آوردن حداکثر معافیت مالیاتى موضوع ماده ۸۴ باید معادله X= ضریب حقوق سالانه×۰۰×۶۰ را حل نمود و پس از به‌دست آوردن X آن را بر دوازده تقسیم مى‌کنیم تا معافیت ماهیانه حداقل حقوق و مزایاى حقوق‌بگیران به‌دست آید.


نکته مهم:

چنانچه مجموع درآمد حقوق و اضافه‌کار هریک از کارکنان کمتر از حداکثر حقوق و مزایاى موضوع در ماده باشد (براى سال ۱۳۷۹ تا مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال در ماه) باشد. اضافه‌کار پرداختى در ماه نیز تا تکمیل سقف حداکثر معافیت سالیانه (در سال ۱۳۷۹ معادل ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال) نیز شامل معافیت ۲۵ درصدى مى‌شود.

 سایر معافیت‌هاى مالیاتى درآمد حقوق

درآمدهاى حقوق (حقوق و مزایا) افراد ذیل به استناد ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات معاف است:


ـ رؤسا و اعضاء مأموریت‌هاى سیاسى خارجى در ایران و رؤسا و اعضاء هیئت‌هاى نمایندگى فوق‌العاده دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دولت متبوع خود به‌ شرط معامله متقابل


ـ رؤسا و اعضاء هیئت‌هاى نمایندگى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتى از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتى‌که تابع دولت جمهورى اسلامى نباشند.


ـ رؤسا و اعضاء مأموریت‌هاى کنسولى خارجى در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگى دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دول متبوع به شرط معامله متقابل


ـ کارشناسان خارجى که با موافقت دولت جمهورى اسلامى ایران از محل کمک‌هاى بلاعوض فنى و اقتصادى و علمى و فرهنگى دول خارجى وى با مؤسسات بین‌المللى به ایران اعزام مى‌شوند نسبت به حقوق دریافتى آنان از دولت متبوع یا مؤسسات بین‌المللى مذکور.


ـ کارمندان محلى سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌ها و نمایندگى‌هاى دولت جمهورى اسلامى ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتى از دولت جمهورى اسلامى ایران در صورتى‌که داراى تابعیت دولت جمهورى اسلامى ایران نباشند به شرط معامله متقابل.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
hvac repair service near me سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 05:30 ق.ظ
We provide details around HVAC system fundamentals.
tow truck services memphis tn شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:48 ب.ظ
Tow Truck & Wrecker Towing Service Acres Properties TX.
tree services kennesaw ga چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 12:54 ق.ظ
Glorioso Tree Service is a UNBELIEVABLE company.
hardwood flooring lansing mi جمعه 31 فروردین 1397 11:52 ب.ظ
Choose the proper trim to your HardwoodInstallation.
indiana crawl space repair reviews یکشنبه 12 فروردین 1397 12:43 ق.ظ
We did not find results for: crawl house repair.
https://www.facebook.com/Elitepetsitting/ یکشنبه 13 اسفند 1396 04:34 ق.ظ
We are now offering Pet Sitting!
hi چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:21 ب.ظ
My family members every time say that I am killing
my time here at web, however I know I am getting knowledge every day by
reading such good articles or reviews.
adrianastine.weebly.com جمعه 13 مرداد 1396 09:08 ب.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognize what you're
talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my site =).

We will have a hyperlink alternate agreement between us
How much does it cost to lengthen your legs? جمعه 6 مرداد 1396 01:43 ب.ظ
A fascinating discussion is worth comment.
There's no doubt that that you should publish more about this subject, it may not be a taboo subject but typically folks don't discuss such subjects.
To the next! All the best!!
how to stop a foot pain سه شنبه 13 تیر 1396 02:45 ق.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing,
nice written and come with almost all vital infos.
I would like to see extra posts like this.
how to stop a foot pain سه شنبه 13 تیر 1396 02:42 ق.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing,
nice written and come with almost all vital infos.
I would like to see extra posts like this.
foot pain at night دوشنبه 12 تیر 1396 06:19 ب.ظ
Hello my family member! I wish to say that this
article is amazing, great written and include approximately all significant infos.
I would like to peer more posts like this.
marvellamarschke.hatenablog.com شنبه 30 اردیبهشت 1396 01:30 ق.ظ
Hey there! I've been reading your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a
shout out from Huffman Texas! Just wanted to say keep up the excellent
work!
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 06:11 ب.ظ
great publish, very informative. I'm wondering why the opposite specialists
of this sector don't understand this. You should continue your
writing. I am confident, you have a huge readers' base already!
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 05:45 ب.ظ
What's up mates, good post and pleasant arguments commented here, I am in fact
enjoying by these.
manicure شنبه 9 اردیبهشت 1396 07:23 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information,
however good topic. I needs to spend some time studying much more or figuring out more.
Thanks for great information I used to be looking
for this info for my mission.
BHW شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:25 ب.ظ
Hello everyone, it's my first pay a quick visit at
this website, and post is actually fruitful for me,
keep up posting these content.
manicure یکشنبه 20 فروردین 1396 12:32 ب.ظ
It's awesome to go to see this web page and reading the views of all colleagues about this piece
of writing, while I am also zealous of getting experience.
manicure جمعه 18 فروردین 1396 08:18 ب.ظ
I enjoy reading through a post that can make men and women think.
Also, thanks for allowing me to comment!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر