تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - حسابرسی مالیاتی :
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
حسابرسی مالیاتی :

با عنایت به ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ مبنی بر اجازه تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی آمادگی ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی را داشته و در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

 

بخشنامه ۱۲۳۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

نمو نه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است ، لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مدکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینه ها و … دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد های حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا  می شود:

 

-ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی   می باشند.

۱-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.


۲-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور ، آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استاندارد های حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

۳-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد در باره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی اعم از آیین نامه تحریر دفاتر یا موازین قانونی و …برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و     آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، باید موضوع را بطور کتبی و با ذکر دلایل و اظهار نظر نسبت به عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر قانونی برای امر حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت حسابدار رسمی تکلیفی به تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ندارد و اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

۵-چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

۶-چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف-حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را بطور کتبی به اطلاع رییس اداره        امور مالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب-در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند.در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (۶) آیین نامه اصلاحی تبصره (۴) قانون

استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ارجاع خواهد نمود.

د- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره  امور مالیاتی اقدام نکند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

۷- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.(رای دیوان عدالت اداری)

۸- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات را صادر  می نماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول، استهلاکات) و “ج”( مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده ۵ آیین نامه اجرایی و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره  امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱) ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد، هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور ، جامعه حسابدارن رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی ربط قرار خواهد گرفت.

۹-کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی ازجمله درآمد حاصل از تسعیردارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است ، مگرآنکه دلایل قانونی مبنی برمعافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طرق خاص ( مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل وانتقال قطعی املاک ،  حق واگذاری محل، نقل و انتقال سهام ، سود حاصل ازسرمایه گذاری و…)، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد .

۱۰- درمورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکارحساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود. مگرآنکه به طریقی دردرآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظورشده ویا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد ویا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد واقلام بدهکارحساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته وقبلاً به حساب هزینه منظورنشده باشد. باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۱۱- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین ومقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده ، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده ، و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه ، قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیرمعاف و مشمول مالیات مقطوع بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظورگردد.

۱۲- حسابرس مکلف است کاربرگ های حسابرسی مالیاتی را در پرونده ای جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و  خلاصه ای از وضعیت هر سال را به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری نماید .

۱۳- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظورشده در فرم میسر نباشد ، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش ، توضیحات لازم را بدهد.

۱۴- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرارگیرد.

۱۵- ازآنجا که برای امرحسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایراسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را دراختیارآنها قرار خواهند داد ، ضمناً در صورت بروز هرگونه اشکال دراین خصوص اعم از حقوقی و اجرائی و اداری ، حسابرسان مذکور     می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند .می توانید دیدگاه خود را بنویسید
minecraft download for free چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 02:47 ق.ظ
My partner and I stumbled over here different website and thought I should check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to checking out your web
page for a second time.
minecraft download mojang سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 06:29 ب.ظ
I do accept as true with all of the ideas you
have introduced to your post. They are very convincing and can definitely work.
Nonetheless, the posts are too quick for novices.

May you please prolong them a little from next time?
Thanks for the post.
g شنبه 21 اردیبهشت 1398 05:46 ق.ظ
Very good info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).

I have saved as a favorite for later!
how to download minecraft چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 12:25 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but
your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark
your website to come back in the future. Cheers
Julian شنبه 6 بهمن 1397 09:50 ب.ظ
What's up, this weekend is pleasant designed for me,
as this time i am reading this fantastic educational article here at my home.
Umanizzare دوشنبه 17 دی 1397 10:58 ب.ظ
Greetings! This is my first visit to your blog!
We are a collection of volunteers and starting a new
project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to
work on. You have done a extraordinary job!
Sal یکشنبه 16 دی 1397 02:08 ق.ظ
I got this website from my pal who told me on the topic of this web site and at
the moment this time I am visiting this site
and reading very informative content here.
Polly شنبه 15 دی 1397 06:02 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you're using?
I'm experiencing some minor security issues with my latest
blog and I'd like to find something more safe.

Do you have any suggestions?
brazil nuts nutrition چهارشنبه 12 دی 1397 07:29 ب.ظ
Great blog here! Also your website loads up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my website loaded up as quickly as yours lol
Lakesha چهارشنبه 12 دی 1397 03:28 ق.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with helpful info to work on. You've done
an impressive process and our entire group will probably be thankful
to you.
Clement سه شنبه 4 دی 1397 12:16 ب.ظ
The proper recommendation can save you money and time.
brazilian wax groupon سه شنبه 4 دی 1397 12:07 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Very useful info specially the last part :) I care
for such information much. I was seeking this particular
information for a very long time. Thank you and best
of luck.
metal fence installation near me دوشنبه 3 دی 1397 03:43 ب.ظ
I'm contemplating a wood privateness fence.
brazil nuts in shell دوشنبه 3 دی 1397 08:04 ق.ظ
Good day! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!
privacy fence installation near me دوشنبه 3 دی 1397 03:34 ق.ظ
Chain-hyperlink fences are especially price-effective.
Muoi دوشنبه 3 دی 1397 02:45 ق.ظ
The precise advice can prevent money and time.
electric fence installation near me یکشنبه 2 دی 1397 04:36 ب.ظ
6' wood fences run about 1$18.00 a foot.
brazil flag coloring page سه شنبه 27 آذر 1397 05:56 ب.ظ
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months
of hard work due to no data backup. Do you have
any solutions to protect against hackers?
Kandice دوشنبه 26 آذر 1397 12:24 ق.ظ
Hi there I am so excited I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else,
Nonetheless I am here now and would just like to say many
thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to read it all at the moment but I have book-marked
it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the great b.
investor advice canada دوشنبه 12 آذر 1397 12:13 ب.ظ
Investor researches shares, bonds, etc.
acting classes in los angeles for beginners چهارشنبه 25 مهر 1397 03:44 ق.ظ
Most actors invest their time and efforts poorly.
window cleaning services los angeles یکشنبه 24 تیر 1397 01:02 ق.ظ
Most cleaners will include display washing in the bid.
basement finishing ideas pictures دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 02:25 ب.ظ
Free quotes on the TBF Basement Ending System.
convertible roof repair near me پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 05:44 ق.ظ
All forms of roofing materials could also be broken by hail.
spotless auto detailing and window tinting lansing mi دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:50 ق.ظ
Window tint is designed to stick directly to the glass.
tree cutting service atlanta جمعه 31 فروردین 1397 08:00 ق.ظ
Discover tree elimination services and firms.
hardwood flooring refinishing products دوشنبه 27 فروردین 1397 09:19 ق.ظ
Some products require sanding between coats.
tree service atlanta reviews دوشنبه 20 فروردین 1397 12:19 ب.ظ
Professionals should handle tree service.
basement waterproofing jackson michigan دوشنبه 20 فروردین 1397 04:40 ق.ظ
You possibly can say Laminate flooring is a hybrid.
basement waterproofing atlanta georgia چهارشنبه 15 فروردین 1397 10:01 ق.ظ
Drylok is a waterproofer not a water sealer.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30