تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - حسابرسی مالیاتی :
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
حسابرسی مالیاتی :

با عنایت به ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ مبنی بر اجازه تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی آمادگی ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی را داشته و در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

 

بخشنامه ۱۲۳۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

نمو نه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است ، لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مدکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینه ها و … دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد های حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا  می شود:

 

-ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی   می باشند.

۱-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.


۲-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور ، آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استاندارد های حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

۳-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد در باره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی اعم از آیین نامه تحریر دفاتر یا موازین قانونی و …برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و     آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، باید موضوع را بطور کتبی و با ذکر دلایل و اظهار نظر نسبت به عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر قانونی برای امر حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت حسابدار رسمی تکلیفی به تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ندارد و اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

۵-چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

۶-چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف-حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را بطور کتبی به اطلاع رییس اداره        امور مالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب-در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند.در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (۶) آیین نامه اصلاحی تبصره (۴) قانون

استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ارجاع خواهد نمود.

د- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره  امور مالیاتی اقدام نکند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

۷- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.(رای دیوان عدالت اداری)

۸- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات را صادر  می نماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول، استهلاکات) و “ج”( مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده ۵ آیین نامه اجرایی و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره  امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱) ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد، هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور ، جامعه حسابدارن رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی ربط قرار خواهد گرفت.

۹-کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی ازجمله درآمد حاصل از تسعیردارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است ، مگرآنکه دلایل قانونی مبنی برمعافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طرق خاص ( مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل وانتقال قطعی املاک ،  حق واگذاری محل، نقل و انتقال سهام ، سود حاصل ازسرمایه گذاری و…)، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد .

۱۰- درمورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکارحساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود. مگرآنکه به طریقی دردرآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظورشده ویا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد ویا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد واقلام بدهکارحساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته وقبلاً به حساب هزینه منظورنشده باشد. باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۱۱- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین ومقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده ، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده ، و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه ، قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیرمعاف و مشمول مالیات مقطوع بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظورگردد.

۱۲- حسابرس مکلف است کاربرگ های حسابرسی مالیاتی را در پرونده ای جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و  خلاصه ای از وضعیت هر سال را به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری نماید .

۱۳- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظورشده در فرم میسر نباشد ، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش ، توضیحات لازم را بدهد.

۱۴- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرارگیرد.

۱۵- ازآنجا که برای امرحسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایراسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را دراختیارآنها قرار خواهند داد ، ضمناً در صورت بروز هرگونه اشکال دراین خصوص اعم از حقوقی و اجرائی و اداری ، حسابرسان مذکور     می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند .می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Kandice دوشنبه 26 آذر 1397 12:24 ق.ظ
Hi there I am so excited I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else,
Nonetheless I am here now and would just like to say many
thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to read it all at the moment but I have book-marked
it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the great b.
investor advice canada دوشنبه 12 آذر 1397 12:13 ب.ظ
Investor researches shares, bonds, etc.
acting classes in los angeles for beginners چهارشنبه 25 مهر 1397 03:44 ق.ظ
Most actors invest their time and efforts poorly.
window cleaning services los angeles یکشنبه 24 تیر 1397 01:02 ق.ظ
Most cleaners will include display washing in the bid.
basement finishing ideas pictures دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 02:25 ب.ظ
Free quotes on the TBF Basement Ending System.
convertible roof repair near me پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 05:44 ق.ظ
All forms of roofing materials could also be broken by hail.
spotless auto detailing and window tinting lansing mi دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:50 ق.ظ
Window tint is designed to stick directly to the glass.
tree cutting service atlanta جمعه 31 فروردین 1397 08:00 ق.ظ
Discover tree elimination services and firms.
hardwood flooring refinishing products دوشنبه 27 فروردین 1397 09:19 ق.ظ
Some products require sanding between coats.
tree service atlanta reviews دوشنبه 20 فروردین 1397 12:19 ب.ظ
Professionals should handle tree service.
basement waterproofing jackson michigan دوشنبه 20 فروردین 1397 04:40 ق.ظ
You possibly can say Laminate flooring is a hybrid.
basement waterproofing atlanta georgia چهارشنبه 15 فروردین 1397 10:01 ق.ظ
Drylok is a waterproofer not a water sealer.
hi پنجشنبه 10 اسفند 1396 02:03 ق.ظ
What's up to every body, it's my first pay a visit of this web site; this webpage consists
of remarkable and truly excellent material in support
of readers.
garage door installation cost lowes سه شنبه 8 اسفند 1396 02:26 ب.ظ
Set up a convenient set up date primarily based on your schedule.
cheap tow truck service newark nj چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:55 ق.ظ
By far my greatest experience ever with a towing company.
garage door opener installation lowes سه شنبه 17 بهمن 1396 10:13 ق.ظ
Garage Door Set up Arlington Heights, CA.
Amparo شنبه 23 دی 1396 09:26 ق.ظ
What i do not realize is if truth be told how you are not really much more smartly-favored than you might be now.
You're very intelligent. You understand thus considerably relating to this topic,
produced me in my view imagine it from a lot of numerous angles.
Its like men and women aren't involved unless it's one thing to
accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs nice.
Always maintain it up!
website design company پنجشنبه 2 آذر 1396 04:32 ق.ظ
Pretty! This has been a really wonderful post.
Thank you for providing this info.
timex watches دوشنبه 22 آبان 1396 08:18 ب.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your website. Do you ever
run into any web browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained
about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any solutions to help fix this issue?
José Wilame Araújo Rodrigues دوشنبه 22 آبان 1396 12:28 ب.ظ
Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if
you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but
have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
Lelio Vieira Carneiro Junior جمعه 19 آبان 1396 11:33 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to find someone who genuinely knows what they're talking about over
the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important.

More and more people must check this out and understand this
side of your story. I was surprised that you aren't more popular since you certainly possess the gift.
Can you grow taller with exercise? دوشنبه 16 مرداد 1396 07:24 ب.ظ
First of all I would like to say fantastic blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.

I've had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out
there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first
10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to
figure out how to begin. Any suggestions or hints? Kudos!
Can you get taller with yoga? جمعه 13 مرداد 1396 10:17 ق.ظ
You're so cool! I do not think I've truly read anything like that
before. So good to find another person with unique thoughts on this issue.
Really.. thanks for starting this up. This web site is
something that is required on the web, someone with some originality!
What do you do when your Achilles tendon hurts? جمعه 6 مرداد 1396 08:46 ب.ظ
Hi everybody, here every one is sharing these kinds of experience, therefore it's good to read this webpage, and I used to visit
this weblog daily.
How much does it cost for leg lengthening? شنبه 24 تیر 1396 09:41 ب.ظ
If some one needs to be updated with newest technologies after that he must be go to see this website and be up to
date every day.
eugenia6irwin1.sosblogs.com یکشنبه 21 خرداد 1396 02:12 ق.ظ
Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone
4! Just wanted to say I love reading your blog and look
forward to all your posts! Carry on the fantastic work!
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 11:06 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're
just extremely excellent. I really like what you've acquired here,
really like what you're stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I cant wait to read far more from you. This is really a
tremendous site.
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 05:56 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this website regularly, this website is in fact pleasant and the people are in fact sharing good thoughts.
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 01:15 ب.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers
BHW دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 12:48 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation;
many of us have created some nice practices and we are looking to trade solutions
with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30