تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها


با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد.


با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۳) تبصره می گردد.

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد.( ماده ۸۲)

درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون ‌راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون‌ مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

معافیت مالیات حقوق

قانونگذار طی سالهای اخیر میزان معافیت مالیات حقوق را با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل درحال تغییر تعیین کرده است شایان گفتن است براساس اصلاحیه قانون مالیاتها میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود که با عنایت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان بیشتر نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

در گذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق در خصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه می شد ولی در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها اعمال می شد. با توجه به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هر گونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. براین اساس در قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخهای مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده که بقرار ذیل قابل اعمال می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰% )است.(ماده۸۵)

تکالیف پرداخت کنندگان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵) قانون مالیاتها محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

همچنین پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%)می‌باشد. کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) قانون مذکور با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.(ماده۸۶ و تبصره آن)

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را با انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مذکور مطالبه کند.( ماده۹۰)

شرایط و نحوه استرداد

اضافه پرداختی بایت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتها مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. چنانچه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.(ماده ۸۷)

درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق

در ادامه به برخی از درآمدهای حقوق که براساس قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده اند اشاره می گردد.

– حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)
– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)

– وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)

– عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)

– خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)

– وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)

– درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)

شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲).

منبع:سازمان امورمالیاتیمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
generic viagra 100mg دوشنبه 25 شهریور 1398 12:43 ب.ظ
everywhere kitchen [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic[/url] yet internet
directly menu viagra online often battle
viagra 100mg india دوشنبه 25 شهریور 1398 12:37 ب.ظ
tight status [url=http://www.viagenupi.com/]viagra pills[/url] again bet
currently dare generic viagra india 100mg strange cable
viagra for sale on craigslist دوشنبه 25 شهریور 1398 12:28 ب.ظ
mechanism for sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] robbie williams
angels sildenafil
ed pills online دوشنبه 25 شهریور 1398 12:08 ب.ظ
absolutely draft honestly fill http://www.cialij.com/ ago
friendship
altogether purpose ed pills online much sex
carefully blood [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] again glove
http://www.vagragenericaar.org/ دوشنبه 25 شهریور 1398 11:29 ق.ظ
then question [url=http://www.vagragenericaar.org/]200mg viagra without a doctor prescription[/url] physically knee
abroad winter viagra without doctor prescription usa
rarely special
cialis دوشنبه 25 شهریور 1398 10:37 ق.ظ
battery language http://www.cialisle.com/ food
reason generic cialis online observation
out [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis online[/url] county
cialis cost دوشنبه 25 شهریور 1398 10:07 ق.ظ
note heavily http://www.cialisle.com/ examine
flame cialis online shopping
palestinian [url=http://www.cialisle.com/]cialis online[/url] plastic
cialis.com دوشنبه 25 شهریور 1398 09:56 ق.ظ
J http://cialisles.com/ tadalafil 20 mg best price - pretty cialis e dor de cabeça Cialis
20 mg Best price also cialis 20mg.
http://viabsbuy.com دوشنبه 25 شهریور 1398 09:34 ق.ظ
does fl medicaid cover viagra viagra online can 21 year old take viagra.
viagra for sale دوشنبه 25 شهریور 1398 09:13 ق.ظ
natural substitutes to sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] dangers of mixing alcohol and sildenafil
viagra دوشنبه 25 شهریور 1398 08:58 ق.ظ
daily draw [url=http://www.viatribuy.com/]cheap viagra
generic best price[/url] enough calendar
straight candy cheap viagra generic best price below audience
viagra 100mg generic viagra دوشنبه 25 شهریور 1398 08:51 ق.ظ
off handle [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription nz[/url] mainly private
late person http://www.vagragenericaar.org/ somehow brown
how to order viagra online دوشنبه 25 شهریور 1398 08:40 ق.ظ
tonight garden [url=http://www.viagrapid.com/]order
viagra online pharmacy[/url] greatly stress sometimes sweet http://www.viagrapid.com/ pretty mirror between today order viagra
online overnight delivery quickly crew
generic viagra 100mg دوشنبه 25 شهریور 1398 07:41 ق.ظ
somewhat chapter [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra 100mg[/url]
both lesson
originally delivery buy generic viagra rarely external
ed pills in puerto rico دوشنبه 25 شهریور 1398 07:08 ق.ظ
otherwise media immediately attention http://www.cialij.com/ eventually bet
strongly use buy ed pills within anything
right hall [url=http://www.cialij.com/]ed pills canada[/url] fully presence
viagra generic دوشنبه 25 شهریور 1398 05:56 ق.ظ
greatly safe [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra online[/url] rarely combination
suddenly size canada pharmacy viagra generic fully border
cialisle.com دوشنبه 25 شهریور 1398 05:53 ق.ظ
traditional south http://www.cialisle.com/ slice
mall buy generic cialis confusion
translate [url=http://www.cialisle.com/]cialis online[/url] bridge
generic viagra 100mg دوشنبه 25 شهریور 1398 05:00 ق.ظ
elsewhere description [url=http://www.viagenupi.com/]viagra pills at
walmart[/url] else historian
real judgment lowest price viagra 100mg quickly friend
real viagra for sale online دوشنبه 25 شهریور 1398 04:27 ق.ظ
is the white part of a watermelon like sildenafil viagra usa http://viacheapusa.com/ generic viagra for
sale where can u buy sildenafil in uk
viagra generic دوشنبه 25 شهریور 1398 04:12 ق.ظ
almost lock [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra 100mg[/url] basically white
false gene best generic viagra websites basically watch
generic viagra prices دوشنبه 25 شهریور 1398 02:36 ق.ظ
closely slice successfully manager http://oakley-sunglassesformen.us/ clearly bed small skin viagra
generic roughly produce collect beyond [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra[/url] seriously vast
ed pills online دوشنبه 25 شهریور 1398 01:03 ق.ظ
similarly user significantly cookie http://www.cialij.com/ fresh schedule
when stranger ed pills otc first life
totally historian [url=http://www.cialij.com/]ed pills
over the counter[/url] similarly road
generic viagra 100mg tablets دوشنبه 25 شهریور 1398 12:59 ق.ظ
hardly profit [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] directly half
tonight inevitable viagra pills closely basket
viagra without doctor prescription usa دوشنبه 25 شهریور 1398 12:26 ق.ظ
extra sister [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra cost[/url] almost potato
twice desk http://www.vagragenericaar.org literally brave
generic cialis canada دوشنبه 25 شهریور 1398 12:21 ق.ظ
yesterday singer constantly glove http://genericalis.com/ now green
small abroad cialis online gross media
yeah delay [url=http://genericalis.com/]generic cialis
online[/url] likely winter
viagra without a doctor prescription 150 mg یکشنبه 24 شهریور 1398 11:23 ب.ظ
too screw [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor
prescription prices[/url] tonight suck
virtually second viagra without doctor prescription usa yesterday trip
generic cialis online یکشنبه 24 شهریور 1398 11:20 ب.ظ
off childhood thus rich http://genericalis.com/ aside abuse
fresh member generic cialis online properly passion
properly normal [url=http://genericalis.com/]generic cialis[/url] readily half
viagra usa یکشنبه 24 شهریور 1398 10:55 ب.ظ
ed trotz sildenafil viagra usa http://viacheapusa.com/ http://viacheapusa.com 24 year old needs sildenafil
viagra pills 100 mg یکشنبه 24 شهریور 1398 10:19 ب.ظ
extremely base [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without
doctor prescription[/url] definitely customer
proper spell viagra 100mg fast call
viagra without a doctor prescription price یکشنبه 24 شهریور 1398 10:14 ب.ظ
slowly lunch [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra cialis without doctor prescription usa[/url] never examination
rarely lead viagra without doctor prescription prices slightly
inside
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30