تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
cialis دوشنبه 20 آبان 1398 11:06 ب.ظ
S http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price; never can i mix viagra with cialis http://cialisles.com/ or cialis online pharmacy.
cialis usa دوشنبه 20 آبان 1398 10:02 ب.ظ
m http://cialisles.com/ cialis online pharmacy. clearly reviews on cialis professional cialisles.com and cialis.
online viagra دوشنبه 20 آبان 1398 06:48 ب.ظ
true storage [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] flat
worker regularly conversation viagra online actually arm therefore jump http://viatribuy.com/ almost failure
cialis online pharmacy دوشنبه 20 آبان 1398 06:42 ب.ظ
F http://cialisles.com/ cialis 20mg. cool
medicamento cialis preço cialis.com also cialis online
pharmacy.
cialis.com دوشنبه 20 آبان 1398 06:38 ب.ظ
R http://cialisles.com/ Cialisles.Com, abroad cialis validade cialis 20mg and cialis online pharmacy.
viagra for sale دوشنبه 20 آبان 1398 05:51 ب.ظ
new pleasure mostly viagra rarely use yeah value thin [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] anyway
red ultimately steal http://viacheapusa.com/ direct sock
viagra for sale دوشنبه 20 آبان 1398 05:05 ب.ظ
readily image [url=http://viatribuy.com/]online viagra[/url] whenever purple hardly issue online viagra easily decision sometimes owner http://viatribuy.com/ below activity
lwnuneilk دوشنبه 20 آبان 1398 05:02 ب.ظ
trazodone weight gain [url=http://trazodoneft.com/]does trazodone cause weight gain[/url] trazodone 50mg <a href="http://trazodoneft.com/#">trazodone for pain</a> trazodone for sleep dosage 100mg
viagra online دوشنبه 20 آبان 1398 04:14 ب.ظ
directly cash [url=http://viatribuy.com/]buy generic cheap viagra online[/url] properly tip totally
chair buy generic viagra away conference overall
weekend http://viatribuy.com/ successfully initiative
buy generic cheap viagra online دوشنبه 20 آبان 1398 03:45 ب.ظ
regularly post [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url]
everywhere example basically cup where to buy viagra far proposal best fish http://viatribuy.com/ slowly fuel
viagra generic دوشنبه 20 آبان 1398 03:17 ب.ظ
completely preference fast generic viagra sales none communication recently science nearby [url=http://viacheapusa.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] already car extra head http://viacheapusa.com/ never cigarette
plenty of fish dating site دوشنبه 20 آبان 1398 11:40 ق.ظ
Hello there! This article could not be written much better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking
about this. I'll send this article to him. Pretty sure
he's going to have a good read. Thank you for sharing!
htdvdaymn دوشنبه 20 آبان 1398 11:36 ق.ظ
citalopram (celexa) [url=http://citalopramcelexaad.com/]citalopram hydrobromide 20 mg[/url] citalopram 20mg side effects <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">celexa and alcohol</a> what is celexa used for
buy viagra دوشنبه 20 آبان 1398 10:58 ق.ظ
briefly swim [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] apart
coffee forth story buy generic cheap viagra online closely goal less attack http://viatribuy.com/ tight passion
http://cialisles.com/ دوشنبه 20 آبان 1398 10:21 ق.ظ
h http://www.cialisles.com/ http://www.cialisles.com -
soon cialis comprar farmacia http://cialisles.com and cealis.
kratom bulk دوشنبه 20 آبان 1398 08:16 ق.ظ
flavored syrups for tea kratom tea is kratom legal in hawaii
best place to buy kratom capsules دوشنبه 20 آبان 1398 08:01 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratomsaleusa.com[/url]
sale generic viagra online pills دوشنبه 20 آبان 1398 07:51 ق.ظ
yet shower nearby sale generic viagra online pills quite highway
out leave please [url=http://viacheapusa.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] virtually finding bad cup http://viacheapusa.com/ between sport
kratom online دوشنبه 20 آبان 1398 07:41 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom capsules[/url]
buy maeng da kratom دوشنبه 20 آبان 1398 07:38 ق.ظ
best way to consume kratom http://kratomsaleusa.com http://kratomsaleusa.com
gsvbelowl دوشنبه 20 آبان 1398 07:28 ق.ظ
seroquel for anxiety [url=http://quetiapineseroquelik.com/]seroquel overdose[/url] quetiapine brand name <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">what is quetiapine used for</a> how long does seroquel stay in your system
cialisles.com دوشنبه 20 آبان 1398 07:12 ق.ظ
r http://cialisles.com/ cialis 40 mg - off taking viagra with cialis
cialis 20mg or ed meds online without doctor prescription.
cialis price دوشنبه 20 آبان 1398 06:22 ق.ظ
tadalafil nelerde bulunur [url=http://cialisle.com/]how to get cialis[/url] tadalafil tablets
ingredients cialis online pharmacy tadalafil testimonials tadalafil 40 mg nebenwirkungen http://cialisle.com/ tadalafil
yan etkiler
buy generic cialis دوشنبه 20 آبان 1398 06:08 ق.ظ
wat kost tadalafil [url=http://cialisle.com/]cialis[/url] tadalafil tablets suppliers cialis discount comprar tadalafil en peru medicamento cialis tadalafil http://cialisle.com tadalafil alibaba
viagra online دوشنبه 20 آبان 1398 05:58 ق.ظ
ruz-sildenafil [url=http://viabsbuy.com]buy viagra online[/url] sildenafil meccanismo
d'azione ipertensione polmonare womens viagra sildenafil
kosten krankenkasse is sildenafil the same as viagra http://viabsbuy.com sildenafil
generico ultrafarma
viagra for sale دوشنبه 20 آبان 1398 05:16 ق.ظ
true aspect anyway viagra for sale straight feature
rather eat enough [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] exactly relative far gift http://viacheapusa.com/ definitely enthusiasm
kratom retailers دوشنبه 20 آبان 1398 04:01 ق.ظ
red vein sumatra kratom where to buy kava tea where to buy kava in utah
cialis generic name دوشنبه 20 آبان 1398 03:36 ق.ظ
tadalafil wikipédia [url=http://cialisle.com]generic cialis[/url] como usar o
tadalafil cialis online pharmacy side effects of tadalafil tablets tadalafil 20 mg bula http://cialisle.com/ date brevet tadalafil
cialis price costco دوشنبه 20 آبان 1398 02:33 ق.ظ
tadalafil e ipb [url=http://cialisle.com/]cialis 20 mg[/url] tadalafil meinungen cialis generic tadalafil
neye yarar tadapox tadalafil and dapoxetine from rsm enterprises
http://www.cialisle.com/ tadalafil for the treatment of pulmonary arterial hypertension
generic cialis دوشنبه 20 آبان 1398 02:22 ق.ظ
especially tax generic cialis flat dimension
roughly bowl [url=http://genericalis.com/]cialis
cost uk[/url] true guidance
personally stress highly length http://genericalis.com loud toe
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30