تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
levitra without a doctor prescription پنجشنبه 19 مهر 1397 09:49 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic levitra without a doctor prescription generic levitra buy levitra 10mg buy levitra buy levitra 20 mg vardenafil
nike react دوشنبه 16 مهر 1397 11:24 ق.ظ
Thank you a lot for giving everyone a very nice chance to read articles and blog posts from this web site. It is always so amazing and packed with a great time for me and my office co-workers to visit the blog a minimum of three times in 7 days to learn the new items you will have. Of course, we're at all times contented for the wonderful tips served by you. Selected 2 points on this page are undoubtedly the most beneficial I've ever had.
Yasmin پنجشنبه 12 مهر 1397 01:39 ق.ظ
This is what Method Actors call 'sense reminiscence'.
Cialis online سه شنبه 10 مهر 1397 12:28 ب.ظ

Seriously quite a lot of excellent advice.
walgreens price for cialis cialis generico lilly tesco price cialis discount cialis miglior cialis generico cialis venta a domicilio cialis for daily use tadalafil 5mg cialis reviews buy cheap cialis in uk
Generic cialis یکشنبه 8 مهر 1397 07:42 ق.ظ

Kudos, A lot of forum posts!

generic cialis 20mg uk when can i take another cialis are there generic cialis cialis para que sirve only now cialis 20 mg cialis per paypa what is cialis cialis rezeptfrei sterreich try it no rx cialis bulk cialis
buy cialis pills شنبه 7 مهر 1397 07:29 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis italia gratis tadalafilo tarif cialis france we choice cialis uk cialis coupon tadalafil 10 mg cialis 20 mg cost no prescription cialis cheap preis cialis 20mg schweiz cialis 50 mg soft tab
drugstore online india شنبه 31 شهریور 1397 09:22 ب.ظ

Amazing postings. Thank you.
canadian rxlist pharmacy canada aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies stendra drugs for sale in canada northwest pharmacies online drugstore online shopping reviews pharmacy onesource most reliable canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions
viagraky.com چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:31 ب.ظ

Superb stuff. Many thanks.
cialis generico lilly buy original cialis cialis online cialis rezeptfrei sterreich link for you cialis price cialis sicuro in linea cilas cialis en mexico precio enter site 20 mg cialis cost buy cheap cialis in uk
cialisyoues.com سه شنبه 27 شهریور 1397 07:27 ب.ظ

You actually reported this perfectly!
venta de cialis canada how to purchase cialis on line try it no rx cialis cialis 5 mg effetti collateral sialis order a sample of cialis acquistare cialis internet cialis generic tadalafil buy cialis 50 mg soft tab cialis 5mg prix
Qualitycosplay.com جمعه 23 شهریور 1397 12:41 ق.ظ
Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know
how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this
issue. If you have any suggestions, please share.
With thanks!
Qualitycosplay.com شنبه 17 شهریور 1397 01:49 ق.ظ
If you would like to increase your experience
just keep visiting this web page and be updated with the newest gossip posted here.
buycialisky.com سه شنبه 13 شهریور 1397 06:54 ق.ظ

Thanks, I value this.
online viagra pharmacy tadalafil buy cheap viagra online next day delivery viagra prices uk cheap levitra sildenafil online uk buy viagra low cost buy viagra china viagra pharmacy online viagra buy viagra generic pharmacy online
cialisvus.com دوشنبه 12 شهریور 1397 05:14 ق.ظ

Cheers. Loads of information!

cialis generique 40 mg cialis what if i take canadian discount cialis cialis pills cialis online deutschland cialis lowest price rx cialis para comprar enter site very cheap cialis tadalafil 20mg tadalafil 10 mg
cialisda.com یکشنبه 11 شهریور 1397 03:00 ب.ظ

Very well spoken indeed. .
cialis generico milano cialis 20 mg cut in half cialis 5 effetti collaterali buy cialis online nz where cheapest cialis i recommend cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis baratos compran uk tesco price cialis canadian discount cialis
sandblasting sand menards سه شنبه 6 شهریور 1397 01:52 ق.ظ
To achieve this, sandblasting equipment is used.
sandblasting near mentor دوشنبه 5 شهریور 1397 01:14 ب.ظ
Garnet is confirmed to be a fast and clean blast
media.
sandblasting cabinet lowes دوشنبه 5 شهریور 1397 01:49 ق.ظ
There are several usages of sandblasting technique.
sandblasting equipment oklahoma city دوشنبه 5 شهریور 1397 12:50 ق.ظ
Sandblasting is efficient cost saving and messy.
sandblasting cabinet lowes چهارشنبه 31 مرداد 1397 03:02 ب.ظ
Garnet is confirmed to be a fast and clean blast media.
http://viabiovit.com/viagra-without-prescription-400-mg.html سه شنبه 23 مرداد 1397 04:40 ق.ظ

You have made your stand pretty well!!
viagra without presc uk where can i buy viagra uk how to get viagra from doctor how to order viagra pills where to buy viagra online buy viagra discount where can you buy viagra without a prescription buy viagra cheap where to order viagra purchase viagra
withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html دوشنبه 22 مرداد 1397 07:15 ب.ظ

You actually reported that exceptionally well!
precios cialis peru buy cialis online legal enter site natural cialis cialis generique 5 mg only best offers 100mg cialis cialis dosage cialis e hiv buying brand cialis online only here cialis pills cialis kamagra levitra
corpus christi texas airbnb یکشنبه 31 تیر 1397 05:04 ب.ظ
The double entry system makes use of nominal ledger accounts.
texas a&m corpus christi zip code شنبه 30 تیر 1397 05:55 ب.ظ
Accountants give orders; bookkeepers follow them.
tree services of omaha better business bureau چهارشنبه 20 تیر 1397 10:30 ق.ظ
They offer pruning, shaping, cabling and tree care.
furniture دوشنبه 11 تیر 1397 08:31 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd care to find out
more details.
acting auditions in chicago سه شنبه 5 تیر 1397 01:09 ق.ظ
Head turns enable the eyes to touch upon a situation.
actors who died in 2018 دوشنبه 4 تیر 1397 08:19 ب.ظ
Head turns allow the eyes to comment on a situation.
actors equity card دوشنبه 4 تیر 1397 02:30 ب.ظ
Well rounded people normally make good actors.
actors access talent link دوشنبه 4 تیر 1397 07:10 ق.ظ
Most actors invest their time and efforts poorly.
actors in black panther from trinidad دوشنبه 4 تیر 1397 02:49 ق.ظ
Effectively rounded people often make good actors.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30