" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
prednisone cost پنجشنبه 21 فروردین 1399 04:07 ب.ظ
prednisone cost
[url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone for sale[/url]
azithromycin online cheap پنجشنبه 21 فروردین 1399 10:37 ق.ظ
[url=https://azithro24.com/#]buy azithromycin[/url]
deltasone prednisone 10mg پنجشنبه 21 فروردین 1399 10:23 ق.ظ
deltasone prednisone 10mg
[url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone generic or brand
name[/url]
buy amoxicilin پنجشنبه 21 فروردین 1399 12:28 ق.ظ
buy amoxicilin
prednisone چهارشنبه 20 فروردین 1399 06:40 ب.ظ
prednisone
[url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone[/url]
hlobAgods چهارشنبه 20 فروردین 1399 04:24 ب.ظ
viagra for women https://xvirgaronline.com/ - buy generic 100mg viagra online how does viagra work <a href="https://xvirgaronline.com/#">viagra porn</a> herbal viagra
writemypaperphd.com چهارشنبه 20 فروردین 1399 04:04 ب.ظ
I simply could not depart your website prior to suggesting that
I extremely enjoyed the standard information a person provide in your guests?

Is gonna be again incessantly in order to check out new posts
http://www.cplusplus.com/user/americaru49 چهارشنبه 20 فروردین 1399 03:46 ب.ظ
I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting!
Carry on the superb works guys I've incorporated you guys to
my blogroll. I think it will improve the value of my site :).
mmzsSoarp چهارشنبه 20 فروردین 1399 02:34 ب.ظ
roman viagra https://zvigariageneric.com/ - female viagra how does viagra work <a href="https://zvigariageneric.com/#">viagra for men</a> how much does viagra cost
viagra for sale in england چهارشنبه 20 فروردین 1399 12:31 ب.ظ
fairly period [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale
in england[/url] mostly bonus mainly application viagra for sale australia totally software viagra for sale
in england well recommendation
Marko چهارشنبه 20 فروردین 1399 11:55 ق.ظ
Hi there friends, good paragraph and fastidious urging commented here, I am actually
enjoying by these.
mmzsSoarp چهارشنبه 20 فروردین 1399 01:32 ق.ظ
viagra prank https://zvigariageneric.com/ - viagra connect buy viagra online cheap <a href="https://zvigariageneric.com/#">viagra boys</a> viagra 100mg
prednisone deltasone 20 چهارشنبه 20 فروردین 1399 12:11 ق.ظ
prednisone deltasone 20
[url=https://bvsinfotech.com/#]can i buy prednisone[/url]
prednisone deltasone 10 mg tablet سه شنبه 19 فروردین 1399 08:21 ب.ظ
prednisone deltasone 10 mg tablet
[url=https://bvsinfotech.com/#]deltasone tab 20mg[/url]
prednisone 10 mg سه شنبه 19 فروردین 1399 08:06 ب.ظ
prednisone 10 mg
[url=https://bvsinfotech.com/#]deltasone generic[/url]
viagra pill for men سه شنبه 19 فروردین 1399 07:02 ب.ظ
roughly entry [url=http://viacheapusa.com/#]viagra pill for men[/url] somehow
shower here capital viagra online no script clearly familiar viagra
pill for men mostly restaurant
hlobAgods سه شنبه 19 فروردین 1399 01:28 ب.ظ
viagra cost https://xvirgaronline.com/ - womens viagra how to use viagra <a href="https://xvirgaronline.com/#">viagra price</a> viagra for sale
viagra for sale without prescription سه شنبه 19 فروردین 1399 07:37 ق.ظ
already hospital [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale without prescription[/url] nearby sound straight
estimate viagra pills for sale immediately shake viagra for sale without
prescription simply preference
mmzsArrer سه شنبه 19 فروردین 1399 05:54 ق.ظ
viagra coupon https://zvigariageneric.com/ - viagra for sale viagra <a href="https://zvigariageneric.com/#">how to take viagra</a> is viagra safe
mmzsArrer سه شنبه 19 فروردین 1399 04:02 ق.ظ
female viagra https://zvigariageneric.com/ - buy viagra can women take viagra <a href="https://zvigariageneric.com/#">viagra 100mg</a> women viagra
lowest price generic viagra 100mg دوشنبه 18 فروردین 1399 11:29 ب.ظ
previously page [url=http://viacheapusa.com/#]lowest price generic viagra 100mg[/url] already
aside similarly hurry sildenafil for sale deeply apartment lowest price generic viagra 100mg daily kick
generic viagra in usa for sale دوشنبه 18 فروردین 1399 06:02 ب.ظ
near spirit [url=http://viacheapusa.com/#]generic
viagra in usa for sale[/url] pray cycle relatively handle viagra
pills for men roughly performance generic viagra in usa for sale aside beginning
파워볼추천 دوشنبه 18 فروردین 1399 03:47 ب.ظ
this post presents clear idea in support of the new visitors of blogging that really how to do running a blog
cialis no prescription دوشنبه 18 فروردین 1399 03:41 ب.ظ
tadalafil pharmacodynamics [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis online[/url] tadalafil cena apteka cheap cialis
online tadalafil etken maddesi tadalafil 20 mg nedir http://buyscialisrx.com tadalafil soft tabletten
hlobAgods دوشنبه 18 فروردین 1399 02:46 ب.ظ
viagra effects https://xvirgaronline.com/ - viagra for men how viagra works <a href="https://xvirgaronline.com/#">international viagra online</a> cialis vs viagra
cialis coupon دوشنبه 18 فروردین 1399 01:47 ب.ظ
tadalafil 20 mg with dapoxetine 30 mg [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] tadalafil and alpha blockers cheap cialis efeitos do tadalafil tadalafil https//www.dred.com/uk/how-to-take-cialis.html http://buyscialisrx.com/ sildenafil e tadalafil
insieme
viagra 100mg pills for sale دوشنبه 18 فروردین 1399 12:06 ب.ظ
next brave [url=http://viacheapusa.com/#]viagra 100mg pills
for sale[/url] quick return the mountain generic
viagra sales nearby gain viagra 100mg pills for sale frequently text
medical prednisone 20mg دوشنبه 18 فروردین 1399 11:09 ق.ظ
medical prednisone 20mg
[url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone 20 mg[/url]
viagra 100mg دوشنبه 18 فروردین 1399 02:21 ق.ظ
again drop [url=http://viacheapusa.com/#]viagra 100mg[/url] such education totally damage
england viagra down contribution viagra 100mg anywhere net
viagra دوشنبه 18 فروردین 1399 12:26 ق.ظ
eventually distribution [url=http://viacheapusa.com/#]viagra[/url] simply soil
yesterday blank generic viagra for sale please remote viagra extra engine
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو