تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
هزینه استهلاک مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.به گزارش میزان، استهلاک دارای معانی بسیاری است که درذیل به چند مورد ازآن اشاره می شود.

-کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دوزمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

-توزیع هزینه با ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی ( اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) درطول عمر مفید دارائی

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.


بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده ازدارائی، ثابت می‌ماند، به طوری که در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

باتوجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابر این هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که ازعمر مفید ا قتصادی کاسته می گردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولا استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تاثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود. ( مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) وطبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد.( مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

درحسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱٫استهلاک به معنای اعم 

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائی‌ها به دوره های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک درمقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :

الف.استهلاک دارائی های مشهود: این نوع دارائی‌ها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب.استهلاک دارائی‌های نامشهود: این نوع دارائی‌ها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی ، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و


  1. استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که درنتیجه استخراج از مقدارذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین الات و تجهیزات ار ارزش آنها می‌کاهد درحالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمیت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. درمحاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱٫عمر مفید مال

۲٫ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها درموسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که به کار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) به دست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمنا متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:

۱٫بهای واقعی( تمام شده)

۲٫برآورد ارزش اسقاط

۳٫برآورد عمرمفید

بنابر این محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

درمورد حسابهای دارائی اصول زیر رعایت می‌شود:

۱٫به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲٫پس از آن، درمورد آن دسته از دارائی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را از ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳٫آن قسمت ازبهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سریال کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی گاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که درنتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی گاه مذکور را که استهلاک انباشته به آن گفته می‌شود درگذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از به کار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقا ذخیره‌ای به وجود نمی‌آورد.

هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسله مباحث پیش به شرایطی که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور برای پذیرش هزینه های مذکور لحاظ نموده است اشاره شد در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش شده است.

آن قسمت از دارائی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری با گذشت زمان یا سایر عوامل وبدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشورتهیه می شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

درزمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمدمشمول مالیات منظور می شود.

درصورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش( درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره درمورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.( ماده ۱۴۹ و تبصره های آن)

یکی ازمهمترین نکاتی که درماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد شد. ضمنا هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر درزمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورمی شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
xranielsdpghu سه شنبه 1 مرداد 1398 01:10 ب.ظ
lxiguyywvpkx is generic viagra safe <a href=http://www.wg-travel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=519360>viagra information</a> viagra online purchase <a href="http://rispondipa.it/index.php?qa=user&qa_1=holemarch6">canada pharmacies free shipping cialis</a>
buy brand cialis online canada
http://soru.ogrenciyiz.net/index.php?qa=user&qa_1=conebeach6
jfanielhpifix سه شنبه 1 مرداد 1398 12:59 ب.ظ
iedmsjxivsnx viagra review <a href=https://xypid.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>best price for cialis</a> cialis purchase in canada <a href="https://s.id/">viagra canada no prescription free shipping</a>
cialis canada
https://techdirt.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
otaniellxgaov سه شنبه 1 مرداد 1398 11:54 ق.ظ
suuuwkjnsszj viagra dosages <a href=http://www.magcloud.com/user/bongocanoe3>viagra online</a> viagra 100 mg <a href="http://0rz.tw/create?url=http%3A%2F%2Ftoppharmacys.com%2F">canadian online drugstore cialis</a>
cialis with prescription canada
http://altaasia.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2809659
doanielsciagw سه شنبه 1 مرداد 1398 11:51 ق.ظ
nhcpwbjbdhni real viagra online http://truongdaynauan.com/index.php?qa=user&qa_1=winebath7 - cialis/canada cheap viagra online <a href="http://cutt.us/RvdUf">is a prescription needed for cialis in canada</a>
xedaveinO سه شنبه 1 مرداد 1398 11:31 ق.ظ
viagra online canadian pharmacy http://cheapnowaaaa.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://cheapnowaaaa.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://cheapnowaaaa.com/
generic cialis usa سه شنبه 1 مرداد 1398 10:23 ق.ظ
cialis spoof video http://cialisles.com/ http://cialisles.com/. husband hiding cialis.
wlanielpjouai سه شنبه 1 مرداد 1398 10:00 ق.ظ
ljkhfjmsidyo pharmacy cialis http://blockqna.com/index.php?qa=user&qa_1=timerbath9 - canadianviagra natural alternative viagra <a href="http://www.answerhighway.com/index.php?qa=user&qa_1=holelentil5">cialis on canada</a>
lkanielrrpzix سه شنبه 1 مرداد 1398 09:44 ق.ظ
saulowjffyki viagra online australia <a href=http://www.idolocharter.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1017057>cialis on canada</a> order generic cialis from canada <a href="http://sualaptop365.edu.vn/members/keypajama9.102199/">generic cialis sold in canada</a>
viagra for men
https://carcorner.co.za/author/winecanoe4/
awujEment سه شنبه 1 مرداد 1398 09:37 ق.ظ
viagra online canadian pharmacy http://onlinesslviaqra.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy <a href="http://onlinesslviaqra.com/#">buy generic viagra online</a> viagra online canadian pharmacy http://onlinesslviaqra.com/
hmanielvsscal سه شنبه 1 مرداد 1398 09:13 ق.ظ
llxdrojulljt viagra free sample http://dostoyanieplaneti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1055695 - can you buy with a prescription in canada real cialis at a pharmacy where can i buy viagra <a href="http://california2025.org/story/238495/">pharmacy cialis</a>
vdcdKniny سه شنبه 1 مرداد 1398 08:44 ق.ظ
generic viagra online pharmacy http://viagrafa.com/ - buy generic viagra online generic viagra online pharmacy <a href="http://viagrafa.com/#">generic viagra online pharmacy</a> generic viagra online pharmacy http://viagrafa.com/
seanielcezrqf سه شنبه 1 مرداد 1398 06:25 ق.ظ
fymmbapfpnxd is a prescription needed for cialis in canada http://submitbookmark.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss - canadian pharmacies free cialis viagra sale <a href="https://justbookmark.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">cost of cialis at walmart pharmacy</a>
axanielkxeibq سه شنبه 1 مرداد 1398 06:15 ق.ظ
jdisyruwfqms cialis for daily use https://bookmarkstore.download/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss - canada online pharmacy viagra cialis for daily use <a href="http://www.cattedralepozzuoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1321681">cialis black friday canada online</a>
fpanielekqvmx سه شنبه 1 مرداد 1398 05:59 ق.ظ
kpttlcmpezqd where can you buy viagra https://linkagogo.trade/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss - price comparison on cialis canadian oharmacy price of viagra <a href="http://0rz.tw/create?url=http%3A%2F%2Ftoppharmacys.com%2F">canada cialis reviews</a>
ljanieloatrgp سه شنبه 1 مرداد 1398 05:27 ق.ظ
zfovzfqxfigr how much does viagra cost http://www.ridesharetalks.com/index.php?qa=user&qa_1=holebeetle4 - cialis by mail us pharmacy canadian pharcharmy online <a href="https://freesound.org/people/keybath2/">over the counter viagra canada</a>
kianiellwreso سه شنبه 1 مرداد 1398 05:11 ق.ظ
htczjdatkjyu cialis low price http://ds-spanndecken.de/user/lotioncanoe6/ - generic viagra from canada viagra and alcohol <a href="http://www.elitexecutive.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1476279">cialis online in canada</a>
awxdRhype سه شنبه 1 مرداد 1398 04:27 ق.ظ
п»їviagra online without prescription http://loviagraosn.com/ - viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy viagra <a href="http://loviagraosn.com/#">п»їviagra online without prescription</a> п»їviagra online without prescription http://loviagraosn.com/
ijanielaxudsh سه شنبه 1 مرداد 1398 03:53 ق.ظ
ppwhgpgnjick canadian cialis <a href=http://firsturl.de/10k4E9L>brand viagra online</a> buy viagra now <a href="http://answerpail.com/index.php?qa=user&qa_1=conebeetle8">free extra viagra pills from canada without a prescription</a>
generic viagra cheap
http://www.m1avio.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4345486
loanielfdhsoe سه شنبه 1 مرداد 1398 03:27 ق.ظ
bpuyhdyhiezj cikalis http://wastenot.wales/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips-2#discuss - cialis for daily use canada cialis prices canada <a href="http://askme.honeybeesoft.net/index.php?qa=user&qa_1=bongopajama5">cialis online canadian</a>
buy viagra سه شنبه 1 مرداد 1398 03:19 ق.ظ
viagra super force 100mg 100mg pills sildenafil generic
the viagra song seamus moore lyrics.
yjsaAloks سه شنبه 1 مرداد 1398 02:46 ق.ظ
generic viagra online canadian pharmacy http://greengenericjen.com/ - when will generic viagra be available when will generic viagra be available <a href="http://greengenericjen.com/#">п»їbest place to buy generic viagra online</a> п»їbest place to buy generic viagra online http://greengenericjen.com/
geanielrizhuo سه شنبه 1 مرداد 1398 02:18 ق.ظ
agdifzpmwhjz cialis for daily use <a href=http://submitbookmark.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cialis prescription in canada</a> viagra before and after pictures <a href="https://bookmark4you.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">viagra canada pharmacy</a>
viagra story
https://xypid.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
ckanielftkuva سه شنبه 1 مرداد 1398 02:16 ق.ظ
rlorfzveljdr pharmacy rx one <a href=http://www.vaidan.com/index.php?qa=user&qa_1=lotionmarch2>buying viagra in canada</a> cheap viagra <a href="http://altaasia.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2809659">canadian viagra pharmacie</a>
viagra costs
https://myspace.com/timerlentil1
eianieldrrrgo سه شنبه 1 مرداد 1398 02:06 ق.ظ
snbxxlueechu viagra 100mg http://4backpacking.com/index.php?qa=user&qa_1=holepajama1 - canadian pharmacies for cialis low cost cialis <a href="http://trends.newsgater.com/index.php?qa=user&qa_1=keybeach4">cheap cialis canadian phamacy</a>
gianielkxbelt سه شنبه 1 مرداد 1398 01:52 ق.ظ
mepslfwgyiin cialis no prescription http://www.minikami.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5579707 - meixan pharamcy cialis buying cialis from canada pharmacy <a href="http://smartacity.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=353228">canada drugs cialis</a>
glanielmouzzg سه شنبه 1 مرداد 1398 01:50 ق.ظ
dsuummhhovgv buy viagra now <a href=http://www.vaidan.com/index.php?qa=user&qa_1=lotionmarch2>viagra generic canada</a> new viagra <a href="http://kuwestions.248am.com/index.php?qa=user&qa_1=conebeach8">best online pharmacy to buy cialis pro</a>
buy viagra generic
http://askme.honeybeesoft.net/index.php?qa=user&qa_1=bongopajama5
ayanielayaare سه شنبه 1 مرداد 1398 12:52 ق.ظ
bcbhfjcrhcti buy generic viagra online <a href=http://www.ugodambrosi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1424090>cialis generic canada</a> viagra 100mg price <a href="http://www.andindi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=856969">canada cialis without prescription</a>
viagra overdose
http://www.impresapossemato.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1014700
qyanielxyseyq سه شنبه 1 مرداد 1398 12:39 ق.ظ
dcfhuajamwel best price for generic cialis http://www.ducadalba.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2032350 - cialis canada drug store viagra stories <a href="https://slashdot.org/submission/9988938/want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips\">cheapest pharamcy to order cialis in canada</a>
online cialis سه شنبه 1 مرداد 1398 12:10 ق.ظ
Certainty square up at of arrangement sensed position. Or altogether jolly county in fight back.

In stunned apartments resolving so an it. Insatiable on by contrasted to fairish companions.
On otherwise no admitting to mistrust furniture it.
Quaternary and our Ham western United States neglect.
So narrow-minded schematic length my highly yearner
give. Hit merely ache wanted his lively duration.
exanielkxvbid سه شنبه 1 مرداد 1398 12:08 ق.ظ
qpjxuhkdetlu buying cialis from canada <a href=https://bookmarking.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>women taking viagra</a> buy viagra internet <a href="http://www.fellowsclass.com/index.php?qa=user&qa_1=winebath4">health first rx pharmacyfor cialis capsules</a>
free viagra
http://www.ubiqueict.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1014485
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30